Coğrafi İş Zekası

Coğrafi İş Zekası

Geospatial BI (coğrafi iş zekâsı) verilerin çok boyutlu analizlerle mekânsal olarak anlamlandırılması ve görselleştirilmesidir. Konum bilgisinin kullanılması ile verilerin mekandaki dağılımları anlam kazanmaktadır. Yaygın bir kabule göre dünya üzerindeki tüm verilerin %80’i konum bileşenini bünyesinde barındırmaktadır.

Ekonomide yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan “coğrafi iş zekası” terimi sektörlerin başarılı olmalarında etkin bir rol oynamaktadır. Değişken yapıya sahip bir piyasada ekonomik kararların coğrafi boyutta irdelenmesi iş dünyasında başarılı olup olmama durumlarının tanımlarını da yeniden yazmaktadır. Bu bağlamda başarı ve inovasyonun temel anahtarı; günümüzün rekabet dolu piyasasında pazarı, piyasayı ve teknolojiyi takip ederek güncel kalmayı sürekli kılmak olarak tanımlanmaktadır. Piyasa takip sürecinde ise ilk basamak şirket içi verilerin kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması olarak görülmektedir.  Farklı veri tiplerine sahip, farklı veri tabanlarında depolanan ve farklı kaynaklardan toplanan verilerin yönetim aşaması, veri kataloğunun zengin olmasından daha önemli olmaktadır. Şirketlerin yüksek kar oranları elde etmeleri ve karlılığı sürdürebilmeleri, mevcut verilerin spesifik sorular ve problemlere odaklı analizinin yapılması ile mümkün kılınmaktadır.

Verilerin analiz edilmesi geleneksel ve inovatif yöntemler ile sağlanabilmektedir. Geleneksel yaklaşımlarda veriler uzun raporlar, karmaşık grafikler ve excel sayfaları halinde sunulmaktadır. Sunum şekli itibari ile geleneksek yaklaşım çözüm odaklı bir yapıya sahip olmamakla birlikte verilerin çok boyutlu yorumlanmasında yeterli ve anlaşılır olmamaktadır. İnovatif yöntemler ise verilerin mekânsal boyutta incelenmesi ve görselleştirilmesi ile çok boyutlu veri ilişkilerinin çözümlenmesinde iş dünyasına anlamlı ve etkili çözüm önerileri sunmaktadır. Bu süreçte belirli bir perspektiften bakan iş zekası, teknolojinin entegrasyonu ile geniş bir bakış açısı kazanarak “coğrafi iş zekasına” evrilmektedir.

Perakende ve Toptan Ticaret: Mağaza yönetimi, stok yönetimi, envanter yönetimi, pazarlama ve satış gibi alanlarda coğrafi iş zekâsı dükkân/bayii ölçeğinden bölgesel ölçeğe kadar toptan ve perakende ticaret sektörüne önemli avantajlar sağlamaktadır.

Sağlık: Sağlık ile ilgili problemlere konum perspektifinden bakabilmeye, bu doğrultuda konum bazlı olarak mevcut sağlık servislerini ve altyapılarını güçlendirerek standartları arttırmaya olanak sağlamaktadır.

Sigortacılık: Konum verisinin mekânsal analizi sigorta şirketlerine doğal afet, suç gibi konularda riskleri hesaplama imkânı tanımaktadır. Böylelikle şirketler düşük ve yüksek riskli durumları tespit edip bu doğrultuda pazarlama stratejileri geliştirebilmekte ve fiyatlama modellerini belirleyebilmektedir.

Finans ve Bankacılık: Konum verisi bankaların müşteri profillerini kapsamlı bir biçimde segmente edebilmesine olanak sağlamaktadır. Böylelikle bankalar coğrafi pazarlama stratejileri ile konumsal satış stratejileri geliştirebilmekte ve konuma dayalı pazarlama faaliyetleri yürütebilmektedir.

Hava Limanları ve Havayolları: Havacılık sektöründe coğrafi iş zekâsı havayollarında uçuş operasyonlarının daha doğru biçimde izlenmesini sağlamaktadır. Meteorolojik veriler gerçek zamanlı olarak izlenerek hava operasyonlarının rotaları ve enerji stokları optimize edilebilmektedir. 

Eğitim: Öğrencilerin verilerine konum verisini de eklemek daha yüksek standartlara sahip eğitim kurumlarının oluşturulmasına, özel eğitim kurumları için hedef kitle odaklı pazarlama kampanyalarının planlanmasına olanak sağlamaktadır.

FMCG: demografik yapı ve konum tabanlı müşteri ve mağaza segmentasyonu yapabilmekte, mağazalara yönelik satış tahminleri yapabilmekte, saha ekipleri için rotalar optimize edebilmekte ve ürün bazlı satış tahminleri ile stok yönetimi verimli hale getirilebilmektedir.

Otomotiv: makro ölçekten mikro ölçeğe yeni bayiiler için karlılığı en yüksek alanlar tespit edilebilmektedir. Pazar payı modeli ile otomotiv pazarının mekânsal dağılımı analiz edilebilmekte, ürün bazlı satış tahminleri ile stok yönetimi daha verimli hale getirilebilmektedir.

Özel şirketler gibi, kamu kurumları da coğrafi iş zekasını karar destek süreçlerinde aktif olarak kullanmaktadır. İş zekâsı ve mekânsal zekanın entegrasyonu farklı sektörlere ve kurumalara hız, doğruluk ve karlılık getirmektedir.

Maptriks 2009 yılından bu yana çeşitli sektörlerde sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle şirketlere konumun gücünü kullanarak coğrafi iş zekâsı çözümleri sunmaya devam etmektedir.